ประเภท อาหาร
  ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  ประเภท ของใช้ ของประดับตกแต่
  ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com