ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

 

                                      นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้
                                      และการมีงานทำแก่ประชาชน ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมรายได้แนวทางหนึ่งด้วยการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากร
                                      ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP และรัฐบาลได้ส่งเสริมบทบาท
                                      ของภาคเอกชนให้มีส่วนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในชุมชน
                                      ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อผนึกกำลังของ ทุกภาคส่วนในชุมชนขับเคลื่อน OTOP สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
                                      ในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน หรือ Knowledge – Based OTOP : KBO

 

                                     การเชื่อมโยงองค์ความรู้ในท้องถิ่นกับชุมชนในการนำภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา OTOP ของชุมชนภายใต้การเสริมสร้างความรู้ทักษะพัฒนา
                                     ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมออกสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ
                                     และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด

 
                                    วัตถุประสงค์     เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
                                                            ของผู้ผลิตชุมชน ในการประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

                                  - เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด คือ คณะบุคคลที่เข้าไปส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต OTOP ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
                                     สามารถจำหน่ายได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ - องค์ประกอบเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา
                                     ในพื้นที่จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เทศบาล เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต OTOP หน่วยงานภาครัฐและ
                                     เอกชนที่เกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
                                  - การประกอบการ หมายถึง การมีแผนการบริหารจัดการ แผนการผลิต แผนการตลาด และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์     
                                     และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อย.  มอก.  มผช.  ฮาลาล  เป็นต้น  ตลอดทั้ง กลุ่มมีช่องทางการตลาด
                                     เช่น การจำหน่ายสินค้า ณ ที่ทำการกลุ่ม การวางจำหน่ายสินค้าในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และหรือระดับประเทศ
                                  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
                                     เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์
                                     ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
                                            ๑)  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
                                                  มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
                                            ๒)  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  หมายถึง การจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะหีบห่อที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
                                                  ให้มีความสวยงามน่าสนใจมากขึ้น
                                            ๓)  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การปรับปรุงพัฒนารูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ
                                                  ที่เหมาะสมกับการใช้งาน  มีความสวยงามน่าใช้
                                            ๔)  การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์  หมายถึง การปรับปรุงพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์
                                                  เช่น ลักษณะสี  กลิ่น รส เนื้อสัมผัส ฯลฯ
                                            ๕)  การพัฒนาด้านภูมิปัญญา หมายถึง การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิต
                                                  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่า เช่น ภูมิปัญญาการย้อมผ้าสีธรรมชาติ  ภูมิปัญญาการทำเครื่องดนตรี ฯลฯ
                                             ๖) การพัฒนาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนำตำนานของผลิตภัณฑ์มาเล่าเป็นเรื่องราวที่มาของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ
                                                 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนา

 
                                            
  1.การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
                                               2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
                                               3.การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
                                               4.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ (Value added) เช่น การเพิ่มเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story of Product)
                                               5.การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Value Creation Products) โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิต
                                               6.การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น ลักษณะ สี กลิ่น รสชาด เนื้อสัมผัส ฯลฯ
 
                                            1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
                                            2.ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Value Creative)
 
 
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com