ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2558

 

ข้อมูลจังหวัด พิจิตร : ปีงบประมาณ 2558/ เดือน กรกฎาคม 2558
ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs
เป็นเจ้าของรายเดียว เป็นเจ้าของรายเดียว
1 อาหาร 7,966,520.00 4,594,760.00 - 12,561,280.00 - 430,000.00 - 430,000.00 12,991,280.00
2 เครื่องดื่ม 115,900.00 1,795,300.00 - 1,911,200.00 - - - - 1,911,200.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 1,469,630.00 180,450.00 - 1,650,080.00 - - - - 1,650,080.00
4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 3,591,370.00 2,142,610.00 - 5,733,980.00 - 50,000.00 - 50,000.00 5,783,980.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 896,110.00 530,600.00 - 1,426,710.00 - - - - 1,426,710.00
รวม 14,039,530.00 9,243,720.00 - 23,283,250.00 - 480,000.00 - 480,000.00 23,763,250.00
 
ข้อมูลจังหวัด พิจิตร : ปีงบประมาณ 2558/ เดือน มิถุนายน 2558
ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs
เป็นเจ้าของรายเดียว เป็นเจ้าของรายเดียว
1 อาหาร 6,757,390.00 4,702,370.00 - 11,459,760.00 - 420,000.00 - 420,000.00 11,879,760.00
2 เครื่องดื่ม 64,400.00 2,126,070.00 - 2,190,470.00 - - - - 2,190,470.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 1,162,580.00 182,850.00 - 1,345,430.00 - - - - 1,345,430.00
4 ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก 3,384,450.00 1,978,960.00 - 5,363,410.00 - 50,000.00 - 50,000.00 5,413,410.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 672,530.00 540,100.00 - 1,212,630.00 - - - - 1,212,630.00
รวม 12,041,350.00 9,530,350.00 - 21,571,700.00 - 470,000.00 - 470,000.00 22,041,700.00
 
ข้อมูลจังหวัด พิจิตร : ปีงบประมาณ 2558/ เดือน พฤษภาคม 2558
ที่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ในประเทศ รวมในประเทศ ต่างประเทศ รวมต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs
เป็นเจ้าของรายเดียว เป็นเจ้าของรายเดียว
1 อาหาร 7,146,960.00 4,448,610.00 - 11,595,570.00 - 450,000.00 - 450,000.00 12,045,570.00
2 เครื่องดื่ม 64,100.00 1,981,010.00 - 2,045,110.00 - - - - 2,045,110.00
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 1,326,080.00 198,650.00 - 1,524,730.00 - - - - 1,524,730.00
4 ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก 3,090,650.00 1,869,750.00 - 4,960,400.00 - - - - 4,960,400.00
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 716,150.00 463,200.00 - 1,179,350.00 - - - - 1,179,350.00
รวม 12,343,940.00 8,961,220.00 - 21,305,160.00 - 450,000.00 - 450,000.00 21,755,160.00
 
ข้อมูลจังหวัด พิจิตร : ปีงบประมาณ 2558/ เดือน เมษายน 2558

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ในประเทศ (บาท)

รวมในประเทศ (บาท)

ต่างประเทศ (บาท)

รวมต่างประเทศ (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

1.

อาหาร

14,356,420.00

4,438,020.00

0

18,794,440.00

1,003,500.00

300,000.00

0

1,303,500.00

20,097,940.00

2.

เครื่องดื่ม

64,800.00

1,547,450.00

0

1,612,250.00

0

0

0

0

1,612,250.00

3.

ผ้า เครื่องแต่งกาย

1,253,960.00

184,150.00

0

1,438,110.00

0

0

0

0

1,438,110.00

4.

ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก

3,042,760.00

1,647,330.00

0

4,690,090.00

550,000.00

0

0

550,000.00

5,240,090.00

5.

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

563,250.00

402,800.00

0

966,050.00

300,000.00

0

0

300,000.00

1,266,050.00

 

รวม

19,281,190.00

8,219,750.00

0

27,500,940.00

1,853,500.00

300,000.00

0

2,153,500.00

29,654,440.00

 
ข้อมูลจังหวัด พิจิตร : ปีงบประมาณ 2558/ เดือน มีนาคม 2558

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ในประเทศ (บาท)

รวมในประเทศ (บาท)

ต่างประเทศ (บาท)

รวมต่างประเทศ (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

1.

อาหาร

16,985,880.00

4,422,370.00

0

21,408,250.00

3,245,000.00

350,000.00

0

3,595,000.00

25,003,250.00

2.

เครื่องดื่ม

61,800.00

1,507,850.00

0

1,569,650.00

0

0

0

0

1,569,650.00

3.

ผ้า เครื่องแต่งกาย

2,031,310.00

191,100.00

0

2,222,410.00

0

0

0

0

2,222,410.00

4.

ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก

2,585,190.00

1,615,620.00

0

4,200,810.00

0

0

0

0

4,200,810.00

5.

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

479,150.00

517,660.00

0

996,810.00

0

0

0

0

996,810.00

 

รวม

22,143,330.00

8,254,600.00

0

30,397,930.00

3,245,000.00

350,000.00

0

3,595,000.00

33,992,930.00

 
ข้อมูลจังหวัด พิจิตร : ปีงบประมาณ 2558/ เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ในประเทศ (บาท)

รวมในประเทศ (บาท)

ต่างประเทศ (บาท)

รวมต่างประเทศ (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

1.

อาหาร

17,307,630.00

4,414,650.00

0

21,722,280.00

2,456,000.00

300,000.00

0

2,756,000.00

24,478,280.00

2.

เครื่องดื่ม

58,900.00

1,407,820.00

0

1,466,720.00

0

0

0

0

1,466,720.00

3.

ผ้า เครื่องแต่งกาย

1,299,300.00

190,900.00

0

1,490,200.00

0

0

0

0

1,490,200.00

4.

ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก

3,126,690.00

1,778,820.00

0

4,905,510.00

550,000.00

0

0

550,000.00

5,455,510.00

5.

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

667,000.00

466,100.00

0

1,133,100.00

0

0

0

0

1,133,100.00

 

รวม

22,459,520.00

8,258,290.00

0

30,717,810.00

3,006,000.00

300,000.00

0

3,306,000.00

34,023,810.00

 

จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2558 / เดือนมกราคม 2558

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ในประเทศ (บาท)

รวมในประเทศ (บาท)

ต่างประเทศ (บาท)

รวมต่างประเทศ (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

1.

อาหาร

8,433,540.00

4,856,884.00

0

13,290,424.00

195,000.00

300,000.00

0

495,000.00

13,785,424.00

2.

เครื่องดื่ม

59,100.00

1,627,350.00

0

1,686,450.00

0

0

0

0

1,686,450.00

3.

ผ้า เครื่องแต่งกาย

1,339,150.00

155,400.00

0

1,494,550.00

0

0

0

0

1,494,550.00

4.

ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก

3,910,660.00

4,598,780.00

0

8,509,440.00

0

92,000.00

0

92,000.00

8,601,440.00

5.

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

728,730.00

533,680.00

0

1,262,410.00

300,000.00

0

0

300,000.00

1,562,410.00

 

รวม

14,471,180.00

11,772,094.00

0

26,243,274.00

495,000.00

392,000.00

0

887,000.00

27,130,274.00

 

จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2558 / เดือนธันวาคม 2557

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ในประเทศ (บาท)

รวมในประเทศ (บาท)

ต่างประเทศ (บาท)

รวมต่างประเทศ (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

1.

อาหาร

16,777,980.00

2,227,630.00

0

19,005,610.00

160,000.00

0

0

160,000.00

19,165,610.00

2.

เครื่องดื่ม

56,000.00

1,777,350.00

0

1,833,350.00

0

0

0

0

1,833,350.00

3.

ผ้า เครื่องแต่งกาย

1,935,320.00

367,800.00

0

2,303,120.00

120,000.00

0

0

120,000.00

2,423,120.00

4.

ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก

5,820,610.00

3,515,500.00

0

9,336,110.00

0

0

0

0

9,336,110.00

5.

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

909,870.00

463,120.00

0

1,372,990.00

0

0

0

0

1,372,990.00

 

รวม

25,499,780.00

8,351,400.00

0

33,851,180.00

280,000.00

0

0

280,000.00

34,131,180.00

 

จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2558 / เดือนพฤศจิกายน 2557

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ในประเทศ (บาท)

รวมในประเทศ (บาท)

ต่างประเทศ (บาท)

รวมต่างประเทศ (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

1.

อาหาร

15,047,300.00

1,525,990.00

0

16,573,290.00

0

0

0

0

16,573,290.00

2.

เครื่องดื่ม

54,140.00

1,041,580.00

0

1,095,720.00

0

0

0

0

1,095,720.00

3.

ผ้า เครื่องแต่งกาย

1,155,350.00

826,800.00

0

1,982,150.00

0

150,000.00

0

150,000.00

2,132,150.00

4.

ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก

5,279,766.00

1,404,700.00

0

6,684,466.00

0

0

0

0

6,684,466.00

5.

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

721,740.00

282,000.00

0

1,003,740.00

0

0

0

0

1,003,740.00

 

รวม

22,258,296.00

5,081,070.00

0

27,339,366.00

0

150,000.00

0

150,000.00

27,489,366.00

 

จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2558 / เดือนตุลาคม 2557

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

ในประเทศ (บาท)

รวมในประเทศ (บาท)

ต่างประเทศ (บาท)

รวมต่างประเทศ (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของรายเดียว

SMEs

1.

อาหาร

15,147,585.00

1,722,420.00

0

16,870,005.00

0

0

0

0

16,870,005.00

2.

เครื่องดื่ม

53,260.00

1,103,150.00

0

1,156,410.00

0

0

0

0

1,156,410.00

3.

ผ้า เครื่องแต่งกาย

1,274,280.00

589,800.00

0

1,864,080.00

0

150,000.00

0

150,000.00

2,014,080.00

4.

ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก

3,108,820.00

3,983,050.00

0

7,091,870.00

0

0

0

0

7,091,870.00

5.

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

725,000.00

400,700.00

0

1,125,700.00

0

0

0

0

1,125,700.00

 

รวม

20,308,945.00

7,799,120.00

0

28,108,065.00

0

150,000.00

0

150,000.00

28,258,065.00

 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com