- รายงานจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2558
 
     - แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ไฟล์ PDF
     - แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPไฟล์ WORD
     - หนังสือรับรองการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com