สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดพิจิตร

(Provincial Star OTOP : PSO) ปี 2556

 

ความเป็นมา

                                            รัฐบาลมีนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์OTOP
                        โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
                        และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
                                            พัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาศักยภาพการ
                        บริหารจัดการ ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญา
                        ท้องถิ่น ที่มีอยู่ในชุมชนนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความโดดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
                        OTOPเป็นที่ยอมรับของตลาดและสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศในการบูรณาการเพื่อกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เด่น
                        ของจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าเป็นที่นิยมมีศักยภาพด้านการผลิต ความสามารถด้านการตลาด จัดให้มีกระบวนการคัดสรรสุดยอด
                        ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด โดยการพิจารณาจากข้อเสนอของจังหวัด ผู้บริโภคและการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ร่วมกันเป็นภาคีการทำงานโครงการหนึ่งตำบล
                        หนึ่งผลิตภัณฑ์ กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการผลิตการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
                        การตลาด และการท่องเที่ยว
 
                                             จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด
                       ได้ดำเนินการ คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ปี 2556 ผลการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดพิจิตร ปรากฏ ดังนี้
 
  ประเภทอาหาร    ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส้มโอกวน
  ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือ
  ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก  ได้แก่ จักสานจากผักตบชวา
  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร     ได้แก่   เครื่องอบสมุนไพร
 
 
 
 
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com