แนวทางการพัฒนาเฉพาะกลุ่ม (Quadrant)

จำแนกได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและผลิตได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่องมีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศกำลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมาก

และมีศักยภาพในการส่งอกตลาดต่างประเทศได้ในระยะยาว
 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและผลิตได้จำนวนน้อย เพราะมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ้อนเป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์

มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต โดยไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้และผลิตเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ กระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้จำนวนมาก

สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากได้ และมีกำลังการผลิตเพียงพอ หรือมีกำลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มีตลาดจำหน่ายทั้งภายใน

และภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้
 

ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จำนวนน้อยยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
 
 
 
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com